• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Inspectiebezoek

Zoals al eerder medegedeeld heeft op maandag 20 november Dhr. R. van Herpt, Inspecteur voor het Basisonderwijs de school bezocht in het kader van een Inspectiebezoek 'Nieuwe Stijl'.

Met een dergelijk onderzoek hebben we in 2015 in het teken van een 'Pilot' al kennis gemaakt. Toen hebben zelfs 2 inspecteurs de school bezocht en op een aantal onderdelen bekeken. Deze onderdelen zijn toen vrijwel allemaal met een Basisarrangement en de waardering 'goed' beoordeeld.
Hierbij de reactie betreffende het Inspectiebezoek als opgenomen in het totaalverslag van het MOVARE INSPECTIEBEZOEK:

Inspectiebezoek arcadia 2

De kwaliteit van het didactisch handelen is van hoog niveau. Bij de bezochte leraren waren duidelijk elementen van het gekozen schoolmodel van directe instructie aanwezig. De organisatie van de lessen verliep soepel en de leerlingen waren actief betrokken bij de les. De leraren stellen zich zorgzaam en begripvol op naar de leerlingen en weten daarmee de pedagogische basisvoorwaarden te creëren, waarbinnen leren mogelijk wordt. De leraren kennen de methodische leerlijnen en kiezen selectief de werkvormen en leermaterialen, waardoor de methode niet 'slaafs' wordt gevolgd, maar het lesdoel centraal staat. Voor spelling en rekenen is gekozen om groepsdoorbrekend te werken. Daarmee beoogt de school de leerlingen beter op hun eigen instructieniveau aan te spreken en de omvang van niveaus voor de leraren werkbaar te houden. Daarbij helpt ook de inzet van onderwijsassistenten.
De school heeft als ambitie om in de toekomst de leerlingen nog meer bij hun eigen ontwikkeling te betrekken. Dat gebeurt nu al door de behaalde leerresultaten met de leerlingen te bespreken en te reflecteren op de doelen in het ontwikkelingsperspectief. Deze reflecties zouden in de toekomst ook opgenomen kunnen worden in het ontwikkelingsperspectief.
De basiskwaliteit van de samenwerking is op SBO Arcadia in voldoende mate aanwezig. De school werkt intensief samen met ouders/verzorgers en ketenpartners voor wat betreft de toelating van leerlingen en het betrekken van ketenpartners bij zorg voor de leerling of gezin als dat nodig is. De school heeft ook gezocht naar meer samenwerking met het samenwerkingsverband en het bestuur en deze heeft zich in de afgelopen jaren verbeterd. Met toeleverende scholen en instellingen bij instromende leerlingen, bij ontvangende scholen bij uitstromende leerlingen en met de ouders en/of verzorgers heeft de school goede en functionele contacten. De schoolleiding geeft aan behoefte te hebben aan een verdergaande samenwerking met de scholen voor speciaal (basis) onderwijs binnen MOVARE en in de regio, dan nu het geval is. Dit mede om binnen het samenwerkingsverband ook adequaat antwoord op de hulpvragen van de basisscholen te kunnen gaan geven. Uit de gesprekken met het bestuur is inmiddels duidelijk dat er een 'regiegroep passend onderwijs' komt, die met de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en regulier basis onderwijs gaat uitwerken hoe de samenwerking vorm en inhoud dient te krijgen.

 Inspectiebezoek arcadia 3

De school legt in voldoende mate verantwoording af aan belanghebbenden over de resultaten die zij behaalt en welke verbeteractiviteiten zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs verder te ontwikkelen. In de schoolgids vermeldt de school uitstroomgegevens van leerlingen en met welke verbeterprocessen de school bezig is. Ook naar het bestuur verantwoordt de school zich over de uitstroom, leerresultaten en schoolontwikkeling. De kwaliteit van deze verantwoording kan versterkt worden door ook over andere opbrengsten van het onderwijs te rapporteren en daar een eigen conclusie aan te verbinden: heeft de school haar eigen streefnorm gehaald of niet? Daarnaast kan de school ook meer rapporteren over de kwaliteit van het onderwijsproces dan dat ze nu doet. De informatie over de kwaliteit van het onderwijsproces, waarover de school nu wel beschikt, moet dan op schoolniveau geclusterd worden, naast de eigen kwaliteitsnorm worden gelegd en voorzien worden van een eigen conclusie of oordeel.
Op de hiervoor beschreven wijze kan de school het bestuur, de MR en andere belanghebbenden ook beter voorzien van kwaliteitsinformatie, waarmee de dialoog aangegaan kan worden over hoe en waar de kwaliteit verder verbeterd kan of moet worden.
We hebben met de schoolleiding gesproken over het feit dat de school ook zelf het initiatief kan nemen om een kwaliteitsdialoog te beginnen als ze vindt dat het bij andere belanghebbenden (te lang) uitblijft.

Voor de leerlingen en medewerkers van SBO ARCADIA:

Inspectiebezoek arcadia 4

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Veel plezier met het bekijken van deze Website…

smily uitdagend leren én uitdagend spelen