• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Afspraken opstart 11 mei

Beste ouders / verzorgers,

In een eerder schrijven (dd. 4 mei 2020) waarin is aangegeven dat we naar aanleiding van het Coronavirus onze schooltijden aanpassen (continurooster) vanaf het opengaan van de scholen op 11 mei, informeren wij u verder betreffende de afspraken zoals die dan  zullen gelden. 

 

Let wel!!! Dit zijn richtlijnen waaraan we ons allen zullen moeten houden om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen en uw kinderen - onze leerlingen - , uzelf en alle medewerkers tegen een besmetting met c.q. verdere uitbreiding van het virus te beschermen. Ik vraag dan ook van jullie naast het nodige begrip ook jullie volledige medewerking. Het zijn regels en afspraken c.q. richtlijnen en voorwaarden die tussen meerdere partijen zijn afgesproken/overeengekomen met als doel: het opengaan van de scholen.

(Om op een zorgvuldige wijze uitvoering te kunnen geven aan het kabinetsbesluit zijn er protocollen opgesteld voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Deze zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Deze protocollen gelden dus ook voor alle MOVARE-scholen. Als jullie de protocollen willen lezen, dan verwijzen wij naar de MOVARE-website, onder het kopje nieuws).

U, onze collega’s en ook wij vinden deze opstart ontzettend spannend en wij willen u garanderen dat we van onze kant er alles aan zullen doen om besmetting te voorkomen teneinde weer snel tot de gewone structuur (voor klein en groot) over te kunnen gaan.

AANGEPASTE SCHOOLTIJDEN  TOT   EINDE  VAN DIT SCHOOLJAAR        

ma – di – do – vrij van 8.30 – 13.30 uur   
woe van 8.30-12.30 uur

BELANGRIJKE AFSPRAKEN

 • Kinderen die ziek zijn (coronagerelateerde klachten) mogen niet naar school, ditzelfde geldt voor collega’s/ medewerkers;
 • Ontwikkelt met gedurende de dag ziekteklachten dan moet men onmiddellijk naar huis. 
 • Geef daarom de juiste telefoonnummer door en zorg dat u bereikbaar bent en blijft

 

 • Kinderen die zich niet aan afspraken houden binnen school en daarbij anderen in gevaar brengen zullen na contact met ouders/ verzorger opgehaald moeten worden/ naar huis gestuurd worden (time-out);
 • Verder schoolbezoek zal dan onder strikte afspraken/ voorwaarden met betrokken ouder / verzorger en kind kunnen plaatsvinden.

BUSSEN

Hanneman (bus van Kerkrade) rijdt ’s sochtends de route op dezelfde tijd om de kinderen op te halen. Hier wijzigt dan ook  niets. 

(In de bus geldt een protocol waaraan eenieder zich zal moeten houden).

Hanneman rijdt ’s middags de route vanaf ca. 13.30 uur. Dit betekent dat de kinderen eerder bij de bushalte zullen zijn!

In het routeschema wordt de eerste leerling (Stationsstraat Kerkrade) om ca. 13.45 uur en de laatste leerling (Laurastraat Eygelshoven) om ca. 14.20 uur afgezet.

Omdat waarschijnlijk niet alle leerlingen in de bus meereizen kan er mogelijk verschil zijn tussen de aangegeven tijden. 

Voor de woensdag wijzigt er niets.

Voor taxibedrijf Meurs geldt uiteraard hetzelfde, de ochtendtijden v.w.b. het ophalen van de kinderen blijft ongewijzigd en ook voor de woensdag. Voor de middagen betekent dit dat uw kind eerder thuis is. Afhankelijk van de route kunt u uw kind tussen kwart voor 2 en kwart over 2 thuis verwachten.

ALS DE LEERLINGEN OP SCHOOL AANKOMEN

Inloop TUSSEN 8.30 en 8.40 uur. De poort gaat niet eerder open. We vragen u als ouder uw kind niet te vroeg naar school te sturen alsook uw kind niet te vroeg naar school te brengen. Als u uw kind brengt is het de bedoeling dat u uw kind buiten de poort afzet en/of afscheid neemt.

OUDERS WORDEN NIET TOEGELATEN OP HET SCHOOLPLEIN. ZORG DAAROM OOK DAT U UW KIND (OP TIJD BIJ DE POORT AFGEGEVEN HEBT). DAARNA GAAT DE POORT DICHT!!!

HOU OOK BUITEN DE POORT ZOVEEL MOGELIJK REKENING MET DE ONDERLINGE AFSTAND TUSSEN VOLWASSENEN (1.5 METER)!!!

Brengt u uw kind zelf, houd met parkeren ook rekening met de buurtbewoners zoals u dat in de weken voorafgaand aan de sluiting van de scholen ook gedaan heeft. Blokkeer geen opritten of wegen. Bij de school is er voldoende parkeerruimte of laat uw kind bij de poorten uitstappen en rijd dan door.

Er is opvang bij de poorten en de leerlingen komen de speelplaats op via de toegangspoorten die ze normaal ook gebruiken en worden van daaruit naar hun klas verwezen. Ingang naar de eigen klas via de eigen klas-buitendeur. De leerkrachten vangen de kinderen in de eigen klas op.

 • Groep Juffen Miriam – Yana – Cindi – Nicolle via de poort schoolplein onderbouw.
 • Let op!!! Alle buskinderen via de poort bij de hoofdingang.
 • Kinderen van de groep van Juffen Jolanda – Ingrid – Hanneke/Marianne – Edith – Gabi en Ellen via poort schoolplein bovenbouw bij de sporthal.

Om ca. 13.30 vertrekt de grote bus richting Kerkrade.  Aansluitend om  ca. 13.40 mogen dan de leerlingen naar huis die met de fiets naar school gekomen zijn, evenals de kinderen die met de auto opgehaald worden of te voet komen. Kom uw kind dus niet te vroeg halen en wacht niet direct bij de poort. Houd ook hier rekening met de andere ouders en de kinderen die naar buiten komen….
GEEF ELKAAR DE RUIMTE….

PAUZE

 • De pauze in de ochtend wordt verdeeld in 2 blokken (10.30 uur- 10.45 uur en 10.45 uur – 11.00 uur);
 • 5 groepen eten het eerste kwartier van de pauze en gaan dan naar buiten, de andere 5 groepen spelen het eerste kwartier buiten en gaan daarna hun boterhammen opeten;
 • de schoolpleinen zijn verdeeld in 5 aparte speelplekken. Voor iedere klas die buiten speelt eentje. Deze plekken rouleren per dag;
 • voor de groepen worden deze speelplekken herkenbaar gemarkeerd;
 • de grote pauze vervalt!

HYGIENE

 • DE EERSTE TIJD ZULLEN WE MET REGELMAAT EXTRA VEEL AANDACHT  BESTEDEN AAN HYGIENE ASPECTEN o.a. oefenen van bepaalde aspecten als vaker handen wassen, afstand houden enz. enz.
 • leraren krijgen mondkapjes, plastic handschoenen en een plexiglas scherm voor op het bureau (ivm 1 op 1 begeleiding);
 • er wordt intensiever schoongemaakt;
 • vaste plekken voor de jassen per groep en er wordt een schema gehanteerd om jassen op te hangen c.q. te halen;
 • aandacht voor hygiene maatregelen bij toiletbezoek, eten enz.

LESSEN

Het lesprogramma voor de schooldag per groep ziet er ongeveer als volgt uit op ma – di – do – vr  op woensdag komt laatste uur te vervallen

 • 8.30   -  8.45    Opvang in de Klas
 • 8.45   -10.30    Nederlandse Taal 
 • 10.30 -11.00    Pauze (eten en buitenspelen); 
  (zie bijgevoegd schema)
 • 11.00 -11.15    SOVA
 • 11.15 -12.15    Rekenen
 • 12.15 -12.30    Bevordering Gezond Gedrag
 • 12.30- 13.30    W.O, Verkeer, SOVA etc.

LOOPROUTES

In school zijn/worden looproutes gemarkeerd. Ook afstand wordt rondom de les/werkplek van de leraar gemarkeerd

OVERIGE ASPECTEN

Logopedisten & orthopedagoge van school starten meteen.

Nog even: 

Nadenken over start en inzet stagiaires.  

Geen externe hulpverleners in individuele kindcontacten

Geen TussenSchoolseOpvang

Geen vrijwilligers

In de week van 11 mei zullen we met de betreffende personen contact opnemen en verdere (start-)afspraken maken

DE 1,5 METER AFSTAND 

Zie RIVM maatregelen (0.a.)

 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen volwassenen onderling geldt de 1,5 meter-regel

BSO LEERLINGEN

We zijn op dit moment met de BSO in overleg om de opvangtijden zo goed mogelijk te laten aansluiten op het uitgaan van de school.

Wilt u een gesprek of contact met de leerkracht van uw kind, dan kan dat via de tot nu toe gehanteerde manier o.a. per mail, whatsapp en/ of telefonisch

Bezoek en of een gesprek op school in (nog) niet mogelijk c.q. wordt door Movare (nog) niet toegestaan. 

We begrijpen dat het heel wat tekst is maar in geval van vragen of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen.

Betreffende de directievoering wordt verdere info gegeven op de website

Groet,

Fabien Jadoul en Jack van de Mortel 

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Veel plezier met het bekijken van deze Website…

smily uitdagend leren én uitdagend spelen